JUDr. Zuzana Limbergová, advokátka

Zpracování osobních údajů

Informace pro subjekt údajů o zpracování osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Jméno: JUDr. Zuzana Limbergová, LL.M., advokátka

IČO: 71464883

Adresa: Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1

E-mail: zuzana.limbergova (zavináč) aklimbergova.cz

Právní základ pro zpracování

§ Smlouva o poskytování právních služeb

§ Ochrana oprávněných zájmů správce nebo jeho klienta

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Plnění povinností stanovených právními předpisy (např. daňovými předpisy, AML legislativou atd.).

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení budou archivovány po dobu stanovenou právními předpisy a stavovskými předpisy České advokátní komory. S osobními údaji bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny právními předpisy stanovené podmínky a subjekt údajů o to požádá.

Subjekt údajů má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům nebo o uplatnění jiných práv subjektu údajů nelze vyhovět v případě, že by tím došlo k porušením zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti advokáta.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v případě, kdy klient, který je spotřebitelem, uplatní vůči advokátovi svůj nárok vyplývající ze smlouvy o poskytování právních služeb advokátem a advokát nároku nevyhoví, ani nedojde k jinému vyřešení sporu, má klient možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Tímto orgánem je Česká advokátní komora. Veškeré informace k mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Českou advokátní komorou naleznete zde: https://www.cak.cz/.